1. Vispārīgā informācija, interpretācija

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un uzturētājs ir SIA ELVIM. (reģistrētā adrese: Kurzemes prospekts 3G, Rīga LV-1067, Latvija; turpmāk tekstā «SIA ELVIM»).

Šo noteikumu un nosacījumu izpratnē atsauces uz «Jūs» un «Jūsu» tiek attiecinātas uz personām, kas piekļūst šai tīmekļa vietnei (tostarp personām, kuras piekļūst šai vietnei citu personu vārdā), un ar «tīmekļa vietne» tiek saprasta arī mobilā tīmekļa vietne un www.marialine.lv mobilā lietotne.

 

2. Tīmekļa vietnes izmantošana

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana tiek uzskatīta par Jūsu izteiktu piekrišanu ievērot šos Noteikumus un nosacījumus un rīkoties atbilstīgi tiem attiecībā uz zemāk atrunāto piekļuvi šai tīmekļa vietnei.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav atļauts izmantot šo vietni un Jūs apņematies to neizmantot un tai nepiekļūt.

 

3. Izmantošanas atļauja

Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir tikai un vienīgi ļaut Jums apskatīt SIA ELVIM  preču un pakalpojumu pieejamību, sazināties ar SIA ELVIM, citos nolukos mājas lapu izmantot nav atļauts

Jūs varat izmantot šo tīmekļa vietni tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tikai saviem privātiem, nekomerciāliem nolūkiem.

Jums īpaši ir aizliegts:  

  • bez SIA ELVIM  iepriekšējas rakstiskas piekrišanas izmantot jebkādas automatizētās sistēmas, algoritmus vai programmatūru, kas uzrauga, izgūst, meklē vai kopē jebkādus materiālus vai datus (to daļu vai kopumā) no šīs tīmekļa vietnes vai ar tās starpniecību (saukts arī par «screen scraping»);  
  • izmantot jebkādu programmatūru, rutīnprogrammas vai ierīces vai veikt jebkādas darbības ar mērķi traucēt vai censties jebkādā veidā traucēt tīmekļa vietnes darbību, vai radīt pārmērīgi lielu noslodzi šai tīmekļa vietnei neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts apzināti vai neapzināti;  
  • censties iegūt vai faktiski iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem SIA ELVIM tīkliem vai kontiem, vai informācijai par citiem lietotājiem;  
  • ievietot saites uz šo tīmekļa vietni, iepriekš nesaņemot rakstisku piekrišanu no SIA ELVIM.

 

Ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus,SIA ELVIM, neierobežojot nekādas citas savas tiesības, ir tiesīgs bez brīdinājuma atcelt Jūsu rezervējumus un pirkumus un/vai liegt vai bloķēt Jums pieeju šai tīmekļa vietnei, vai noteikt īpašus noteikumus Jūsu piekļuvei šai tīmekļa vietnei.

 

4. Īpašuma tiesības

Uz jebkādu šajā tīmekļa vietnē izvietoto informāciju, datiem un materiāliem (tostarp, bet ne tikai, jebkādiem logotipiem, izskatu, struktūru, krāsu sistēmu un tīmekļa vietnes izkārtojumu, programmatūras kodu un tā pamatā esošajiem datiem un datubāzei) attiecas prečzīmju tiesības, autortiesības, datubāžu tiesības un/vai citas reģistrētas un nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā tīmekļa vietnē pieejamas informācijas, datu un materiālu jebkāda izmantošana un reproducēšana, ja vien tas netiek darīts atļautajiem personiskajiem, nekomerciālajiem mērķiem, ir aizliegta un tiks uzskatīta par šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu un iespējamu SIA ELVIM vai tā licences devēju intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

 

5. Atbildības ierobežošana

SIA ELVIM nav atbildīgs par jebkāda veida tiešiem, netiešiem, faktiskiem, sodoša rakstura vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies šīs tīmekļa vietnes vai jebkādas tajā pieejamās informācijas lietošanas rezultātā.

 

6. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šie Noteikumi un nosacījumi un Jūsu pieeja šai tīmekļa vietnei, kā arī jebkādi no tās vai saistībā ar to izrietoši strīdi vai prasījumi tiek izskatīti un tiek interpretēti atbilstoši Latvijas republikas tiesību aktiem, un Jūs piekrītat pakļauties Latvijas republikas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.  SIA ELVIM patur tiesības pēc saviem ieskatiem saukt pie atbildības jebkādas personas («saistības nepildošās puses»), kuras pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus, lietas izskatīšanai pārkāpuma izdarīšanas vietai piekritīgajās tiesās, saistības nepildošās puses pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesās.

 

7. Vispārīgie noteikumi

SIA ELVIM patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir pieejami šajā tīmekļa vietnē. SIA ELVIM ir arī tiesīga jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma mainīt šos Noteikumus un nosacījumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc laboto Noteikumu un nosacījumu publicēšanas tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka Jūs, turpinot izmantot tīmekļa vietni, piekrītat šādām izmaiņām.

 

Pēdējo reizi atjaunināti: 07.06.2018.